Adatkezelési tájékoztató

AR Books LibrARy applikációs és arbookslibrary.com portál és webáruház vonatkozásában

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 15. §, továbbá az  Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 13. cikke alapján


Fogalmak

Mobil applikáció: AR Books Library (továbbiakban Applikáció)

Weboldal: https://arbookslibrary.com/ (továbbiakban Portál)

Webáruház: https://shop.arbookslibrary.com/ (továbbiakban: Webáruház)

Az Applikációt, a Portált és a Webáruházat használó regisztrált és nem regisztrált felhasználók és vásárlók (továbbiakban: Felhasználó)


Adatkezelés

Adatkezelő:

Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó)

1188 Budapest, Lőrinci út 6/b.
Adószám: HU23036097
Cégjegyzékszám: 01-09-949948

Adatfeldolgozó:

Prostep Consulting Kft.
Székhely: 2089 Telki, Kamilla utca 23.
Adószám: HU23077496
Cégjegyzékszám: 13-09-220637

Adatkezelő felelőssége az Adatkezelési tájékoztató elkészítése, a benne foglaltak betartása, melynek mindenkor hatályos változata a portálon érhető el.

A portál használata során a rendszerben tárolt, valamint a használat keletkező személyes adatok vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (info. tv.) 3. § 9. 17. és 18. pontjai, valamint a 2018. május 25-én hatályba lépő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: Rendelet) 4. cikk. 7. és 8. pontjai, valamint a 24. és 28. cikkei alapján – a 2) pontban rögzített kivételektől eltekintve -  a tárolt személyes adatok kezelésének jogszabályi megfeleléséért, a bevont munkavállalók, alvállalkozók, vagy más jogviszonyban érintett természetes személyek megfelelő tájékoztatásáért az Adatkezelő tartozik felelősséggel. Az Adatfeldolgozó csak a rendszer megfelelő működéséért, az informatikai környezet rendelkezésre állásáért felel.

Az értékesítéssel összefüggő adatkezelés (számlázás), a regisztráció során megadott személyes adatok felhasználása vonatkozásában a személyes adatok kezelésének jogcíme a számlázás esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169 (2) bekezdése, a regisztráció során megadott személyes adatok, a hírlevélküldéshez szükséges kezelésének jogcíme az érintett felhasználó előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

A Portál, a Webáruház és az Applikáció műszaki/technikai változásairól, üzemszünetéről és egyéb feltételeinek változásáról szóló értesítések megküldése a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül történik.

A kezelt személyes adatokat Adatkezelő harmadik személyeknek az érintettek előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása nélkül nem továbbítja, mely alól kivételt képez az arra törvényes jogcímmel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás (pl. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. 264. § a nyomozóhatóságok számára), mely esetekben az Adatkezelő számára az adatok továbbítása az érintett hatóságok megkeresései alapján törvényi kötelezettség.


Adattárolás

A regisztráció során alapértelmezetten bekért és eltárolt adatok:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • jelszó
 • számlázási és szállítási cím
 • szükség szerint adószám

Az Adatkezelő beállításaitól függően egyéb adat is bekérhető a regisztráció során. Mindezen felsorolt adatokat a regisztrált felhasználó később bármikor megváltoztathatja az online felületen.

Az adattárolás célja a felhasználók azonosítása a rendszerben, emailben történő nem reklám célú értesítések küldése, például: elfelejtett jelszó, hozzáférés kiadvány tartalmakhoz, általános műszaki/technikai tájékoztatók. Felhasználó kifejezett igénye esetén időszakosan marketing célú megkeresés is történhet a megadott adatok alapján.


Adattovábbítás

Webáruházban történő vásárlás során a számlázáshoz szükséges adatokat kéri be és tárolja a rendszer. Az online bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatokat a fizetési szolgáltató partnerek felé továbbítja az Adatkezelő. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a számlát előállító valamint a könyvelési szolgáltató partnerek felé továbbítja az Adatkezelő. Adattovábbítás történhet még megrendelt kiadványok szállítását végző külső partner felé, a szállítás teljesítésének érdekében.


Fizetési szolgáltató partnerek

Továbbított adatok: név, e-mail cím, számlázási cím, a vásárlás összege, a vásárlás azonosítója.

OTP Mobil Kft. - SimplePay 
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-44
Az OTP Mobil Kft. által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban tekinthető meg.
A bankkártyával történő fizetés során az Adatkezelő által a shop.arbookslibrary.com portál felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint Adatfeldolgozó részére.

PayPal
Székhely: 2211 N 1st St San Jose, CA 95131, United StatesSzámla előállító partner

KBOSS.hu Kft. – szamlazz.hu
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41

Továbbított adatok: név, cím, szolgáltatás megnevezése, szervezet esetén: adószám

Adatok továbbításának oka/célja: elektronikus számla kiállítása.


Könyvviteli és ügyviteli partner

Abacus-Audit Kft.
Székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3. em.
Cégjegyzékszám: 01-06-612036
Adószám: HU11571883

Továbbított adatok: név, cím, szolgáltatás megnevezése, szervezet esetén: adószám

Adatok továbbításának oka/célja: könyvelési feladatok ellátása.

Az adattárolás célja az elektronikus számla kiállítása és a vásárlási adatok rögzítése.


Analítikai partner

Meta Platforms Ireland Limited (korábban: Facebook Ireland Limited)
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

Továbbított adatok: tartalom megtekintés, regisztráció, kosárba tevés, fizetés esetén: email cím, telefonszám, IP cím, böngésző program adatai

Adatok továbbításának oka/célja: mérési szolgáltatások, hirdetések célzása. (Facebook Conversion API)

A Meta Ireland Adatkezelési szabályzatában található további információ arról, hogy a Meta Ireland hogyan kezeli a személyes adatokat, ideértve az adatkezelés jogalapját és az Érintettek jogainak gyakorlására szolgáló lehetőségeket is a Meta Ireland, mint adatkezelő vonatkozásában.


Szállító partnerek

Továbbított adatok: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím.

Adatok továbbításának oka/célja: megvásárolt termékek kiszállítása a Felhasználók részére, Felhasználók értesítése a küldeményről.

Express One Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa utca 12.
cégjegyzék szám: 01-09-980899
adószám: HU13947109

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44

Pannon XP Kft.
2142 Nagytarcsa, Csonka János u 5/B
Cégjegyzékszám: 13-09-205731
Adószám: 14443103-2-13

FoxPost Zrt.
3300 Eger, Maklári út 119.
Cégjegyzékszám: 10-10-020309
Adószám: 25034644-2-10

DPD Hungary Kft.
1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-888141
Adószám: 13034283-2-41


Adattárolás célja

A rendszer naplózza és eltárolja a rendszerbe történő belépésekhez kötődő adatokat, az adattárolás célja: fejlesztők, adminisztrátorok rendszerben való működésének követése.

 • felhasználónév
 • IP cím
 • domain
 • időpont
 • tevékenység (például kiadványhoz kapcsolódó AR tartalom letöltése)

A rendszer eltárolja az tartalmak megtekintéséhez kötődő adatokat, az adattárolás célja: tartalom használati szokások elemzése, hálózati terhelés megfigyelése.

 • felhasználónév
 • kiterjesztett valóság tartalom neve
 • használattal eltöltött idő

Adathordozhatóság

A regisztrált felhasználót megilleti az adathordozhatóság joga, azaz, jogosult a róla, a hozzájárulása alapján kezelt és általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, valamint kérheti, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa közvetlenül, amennyiben az technikailag megvalósítható (adathordozhatóság).


Adattovábbítás

Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a regisztrált felhasználó hozzájárul, hogy adatait bizonyos funkciók használata esetén (pl. vásárlás) az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére továbbítsa, akik a kapott adatokat kizárólag a szerződésben szereplő szolgáltatások teljesítése során használják fel, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább.


Adatok tárolásának időtartama

A számlázáshoz szükséges személyes adatok kezelésének időtartama a számla kiállítását követő 8 év.

A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetén az adatok megőrzésének határideje a hozzájárulás visszavonását követő 5 év, tekintettel arra, hogy az adatvédelmi igények elévülési ideje 5 év. Adatkezelő az érintett személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjától semmilyen célból nem használja fel, kizárólag annak érdekében tárolja, hogy egy esetleges adatvédelmi jogvita során az adatkezelés jogszerűségét utóbb igazolni tudja.


Adatok törlése

A regisztráció során megadott személyes adatok, a hírlevélküldés, valamint a tanfolyami jelentkezéshez szükséges személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor az érintett felhasználó által ugyanolyan formában visszavonható, mint amilyen formában a hozzájárulás megadására sor került.

A regisztrált felhasználó bármikor jogosult kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen.


Adatok biztonsága

Adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, a megadott, tárolt, illetve kezelt adatok védettségéről, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását. Adatkezelő vállalja, hogy kialakítja a szükséges adatkezelési szabályokat, technikai feltételeket és szervezési folyamatokat, melyek az adatok védelmét biztosítják. Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, hogy az adatok ne sérüljenek, ne semmisüljenek meg.

A biztonsági intézkedések az Adatkezelő adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói számára is kötelező érvényűek.

Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen fél ne férhessen hozzá, ne módosíthassa, törölhesse, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa. A kezelt adatokat kizárólag a rendszer megfelelő jogosultsággal bíró regisztrált felhasználói ismerhetik meg, azokat Adatkezelő illetéktelen harmadik személynek nem adja át.


Portál látogatása kapcsán gyűjtött adatok (cookie)

Informatikai sütik (cookiek) kezelése a különböző tartalmaink látogatottságának követése céljából történik a Google Analytics rendszer és a Facebook Pixel segítségével, az így gyűjtött adatokat reklám és egyéb kereskedelmi célokra nem használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése.

A munkamenet sütik tárolásának célja a portál működésének biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A legtöbb internetes böngésző program alapértelmezetten automatikusan elfogadja a sütiket. A böngésző beállításaiban megadható, hogy ne fogadja el automatikusan a sütiket és minden alkalommal kérdezzen rá, hogy a felhasználó szeretné engedélyezni a sütiket vagy sem.

Ha a felhasználó korábban elfogadta a sütik használatát, ám később szeretné visszavonni ezt az engedélyt és törölni a sütiket, azt a böngésző programja beállításaiban teheti meg.

Leírás a beállítás, törlés módjáról:Google Chrome böngésző, Mozilla Firefox böngésző, Microsoft Edge böngésző, Apple Safari böngésző.


AR Books LibrARy alkalmazás

Alkalmazásunk kizárólag a felhasználó eszközének kamerájához és tárhelyéhez kér hozzáférést. A kamera használata során csak az alkalmazásba betöltött kiterjesztett valóság tartalmak inicializálásához szükséges képi objektumok vizuális keresése a cél. Az alkalmazás a kamera segítségével semmilyen adatot nem rögzít vagy tárol, illetve nem is továbbít, működése során az alkalmazásban tárolt inicializáló képobjektumokkal való kamerakép összehasonlító elemzése történik.

Az eszköz tárhelyéhez való hozzáférés során az alkalmazás kizárólag az általa felhasznált kiterjesztett valóság elemek letöltése és kezelése okán végez műveleteket. Ezen feladatokon kívül az alkalmazás semmilyen más tárhelyen tárolt adatot nem vizsgál, kezel vagy továbbít.


Telefonos rendelés a Kiadótól

Utánvétes rendelését telefonon is leadhatja közvetlenül a Kiadónál. A telefonos rendelés során megadott adatokat kizárólag a vásárlás rögzítéséhez, az Adatkezelési Tájékoztató és a Webshop felhasználási feltételek szerint használjuk fel. Telefonos rendelés esetén elérhetőségi (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és számlázási adatokat kérünk, illetve nyilatkoztatjuk jelen webshop használati feltételeink elfogadásáról.


Panasz

A regisztrált felhasználó jogosult az Adatkezelő adatkezelésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni a következő linken található elérhetőségeken: https://naih.hu/.


Technikai információk

A portál programkódjában felhasznált további szoftverek listája ezen a linken elérhető.


További információk

Amennyiben további információkra van szüksége, a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken állunk rendelkezésére.

AR Books LibrARy csapat

Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.